Xpect013 scholen kinderen in de klas

Documen­ten onderwijs

Op deze pagina vind je belangrijke informatie, documenten, protocollen en bestuursverslagen van toepassing op het onderwijs deel van de organisatie. Voor organisatiebrede documenten kun je hier terecht.

Let op: De oude naam (Xpect Primair) staat nog in sommige documenten, dit wordt binnenkort aangepast.

Informatieplicht gescheiden ouders

Internetprotocol

Kledingvoorschriften

Pesten

Protocol medisch handelen

Protocol seksueel misbruik

Protocol verlof

Sponsorbeleid

Toelating, schorsing en verwijdering van leerlingen

Vertrouwens­personen

Op iedere school is ten minste één interne vertrouwenspersoon aanwezig ten behoeve van leerlingen/ouders bij klachten over machtsmisbruik. Ouders, leerlingen en medewerkers kunnen ook bij de interne vertrouwenspersoon terecht met klachten en bij pesten. De naam van de interne vertrouwenspersoon kun je vinden in de schoolgids. De schoolgids is te vinden op de website van de school. Bekijk hier al onze locaties. De interne vertrouwenspersoon bespreekt welke stappen ondernomen kunnen worden en kan leerlingen/ouders eventueel doorverwijzen naar een externe vertrouwenspersoon.

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

Bestuursverslagen

In 2022 is binnen onze scholen hard gewerkt aan de realisatie van goed onderwijs in onze scholen, in onze wijken/buurten in Tilburg. De basis is op orde bij Xpect Primair (nu Xpect013): alle scholen hebben een basisarrangement en op bestuursniveau is stevig ingezet op het kwaliteitsbesef en -denken. Vanuit visie is elke school bevraagd op de wijze waarop onderwijskwaliteit geborgd wordt in de eigen organisatie.

Lees hier het uitgebreide bestuursverslag 2022.