Xpect013 organisatie kinderen

Onze organisatie

Hoe we zijn ontstaan

Xpect013 is een stichting met 26 basisscholen en 40 kinderopvanglocaties in Tilburg. Xpect013 is ontstaan vanuit een fusie tussen Xpect Primair en Xpect Kinderopvang (een deel van de voormalige Kinderopvanggroep). Samen vormen we sinds 1 januari 2023 één organisatie voor kindontwikkeling. We bundelen onze krachten om het verschil te maken in de ontwikkeling van ieder kind in Tilburg. Sinds 2007 is de bestuurlijke inrichting van onze organisatie met het Raad van Toezichtmodel conform “code goed bestuur”. Je leest meer over onze organisatie in ons kompas.

College van Bestuur

Het College van Bestuur is het bevoegd gezag van de stichting. Het College van Bestuur is verantwoordelijk voor de organisatie en voor de vaststelling en uitvoering van het strategisch beleid van de stichting. Dit betekent tevens dat het College van Bestuur de kaders stelt voor de beleidsontwikkeling en verantwoordelijk is voor de uitvoering van beleid op stichtings- en schoolniveau. Daarnaast is het College van Bestuur de vertegenwoordiging van de stichting naar buiten toe. Het Collega van Bestuur wordt benoemd door de Raad van Toezicht.

Voorzitter College van Bestuur: mr. Carin Zandbergen MEd
Lid College van Bestuur: Astrid Plagmeijer MBA

Wil je contact met ons College van Bestuur? Vul dan het contactformulier in.

Astrid Plagmeijer
Carin Zandbergen

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van het College van Bestuur en op de gang van zaken binnen de stichting. De Raad van Toezicht speelt een belangrijke rol als adviseur en klankbord van het College van Bestuur, naast zijn formele rol als werkgever.

De Raad van Toezicht functioneert als geheel en houdt toezicht op het beleid, kijkt naar resultaten en heeft oog voor eventuele risico’s. Er zijn geen commissies ingesteld die verantwoordelijk zijn voor deeltaken, de leden brengen gezamenlijk ervaring en expertise in op de beleidsterreinen onderwijs en bestuur, personeel, financiën, juridische zaken en huisvesting. De Raad van Toezicht is een orgaan op afstand maar neemt wel degelijk kennis van de dagelijkse praktijk op onze locaties. De zittingstermijn van de leden van de Raad van Toezicht is drie jaar.

De Raad van Toezicht is als volgt samengesteld:

Mevr. Mirelle van Gemert-Engelbert (voorzitter)
Na jarenlang in diverse management en directierollen binnen de financiële dienstverlening en verzekeringen te hebben gewerkt, is zij werkzaam binnen haar eigen bedrijf als organisatie adviseur en interim manager. Ze begeleidt organisaties op het gebied van leiderschap en strategie. Ook houdt zij zich bezig met executive search voor zorg, onderwijs en financiële dienstverlening. Daarnaast is zij als bestuurder actief op het gebied van diversiteit en inclusie in de financiële sector. De afgelopen jaren was Mirelle voorzitter van de Raad van Commissarissen van Kinderopvanggroep.

Mevr. Phemi Coolen RA
Mevr. Coolen is werkzaam bij de gemeente Tilburg na ruim 26 jaar in de accountancy te hebben gewerkt. Bij de gemeente houdt zij zich als financieel adviseur met name bezig met bijzondere onderzoeken en complexe (financiële) vraagstukken. Daarnaast zit zij ook in het Verantwoordingsorgaan van een landelijk pensioenfonds.

Dhr. Kluyt 
Dhr. Kluyt is actief als ondernemer, investeerder en strategisch adviseur van diverse ondernemers. Nadat hij 5 jaar als business consultant en internationaal projectmanager werkzaam is geweest, heeft hij de afgelopen 15 jaar diverse (in)formele rollen vervuld: als externe consultant, als ondernemer van start ups, als investeerder, als directeur van kleine organisaties en als CEO en bestuursvoorzitter van grote bedrijven en organisaties in zowel de profit als non-profit sector. Daarnaast vervult hij tal van maatschappelijke nevenfuncties.

 

Dhr. Leeggangers 
Dhr. Leeggangers is als zelfstandig ondernemer werkzaam in de zakelijke dienstverlening. Hij (bege)leidt organisaties als interim manager of adviseur, doorgaans in crisis-situaties. Hij heeft meer dan 30 jaar aan leiderschapservaring in (middel)grote organisaties. De afgelopen jaren is hij vooral actief geweest binnen het maatschappelijke domein: cultuureducatie, jeugd- en gehandicaptenzorg, sport en kindontwikkeling. Hij heeft een zakelijke, resultaatgerichte houding met een focus op maatschappelijke meerwaarde.


Mevr. José Scheel
Mevr. Scheel is werkzaam als projectleider Kwaliteitsagenda “Onderwijs aan speciale groepen” binnen Onderwijsgroep Tilburg. Daarvoor was zij schooldirecteur van 2 verschillende scholen van Onderwijsgroep Tilburg. Tevens was zij voorzitter van de overleggroep HRM.

Mevr. Yvonne Leenen
Mevr. Leenen is lang werkzaam geweest in het onderwijs: als docent, lerarenopleider, toetsontwikkelaar (Cito), in- en externe toezichthouder (po en vo) en als directeur/bestuurder van een aantal middelbare scholen (vo). Op dit moment werkt zij met veel plezier als zelfstandig adviseur en toezichthouder in de non-profitsector.

Medezeggenschap onderwijs

Medezeggenschap
In het Nederlandse onderwijs is een Medezeggenschapsraad (MR) verplicht. De MR bestaat uit personeel en ouders. Zij beslissen o.a. mee over onderwijsinhoudelijke keuzes en over de besteding van de vrijwillige ouderbijdrage.

Van MR naar GMR
Alle scholen van Xpect013 zijn in de Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) vertegenwoordigd. De GMR-leden worden gekozen door de MR-en van de scholen; ook hier geldt dat de verdeling ouder/personeelslid gelijk is. Bij elkaar opgeteld zijn dat 52 leden, zij vergaderen ongeveer maandelijks. De vergaderingen worden voorbereid door een presidium, bestaande uit vijf personen.

De GMR, ook voor advies en instemming
In feite heeft de GMR dezelfde primaire functie als een MR, maar op een ander niveau in de organisatie. De GMR geeft advies of instemming aan de beleidskeuzes van het College van Bestuur van Xpect013.

Verrijkend
Naast het uitoefenen van advies- en instemmingsrecht kunnen GMR-leden ook cursussen volgen of aan werkgroepen deelnemen. Deze GMR-leden vinden dat erg boeiend en verrijkend:

‘Er is veel saamhorigheid tussen de scholen.’ – een ouder

‘Ik neem de kennis weer mee terug naar de MR.’ – een ouder

‘Ik zat in een sollicitatiecommissie, dat was fantastisch!– een ouder

‘Je leert out of the box denken.’ – een ouder

‘Het belang van de kinderen én het personeel telt.’ – een leerkracht

‘Voor het grotere belang zijn sommige beslissingen beter te nemen in de GMR.’ – een leerkracht

‘Het is leuk om een kijkje achter de schermen te krijgen.’ – een leerkracht

Presidium
Jeannet Moelker – voorzitter (onafhankelijk)
Ien Frieling – secretaris (personeelslid)
Tim Chorus – lid (ouderlid)
Amber Schaapveld – penningmeester (personeelslid)
Patrick van Iersel – lid (personeelslid)

Medezeggenschap kinder­opvang

In de kinderopvang hebben zowel medewerkers als ouders recht op medezeggenschap. 

Ondernemingsraad
Voor medewerkers heeft de ondernemingsraad (OR) inspraak op beslissingen die we als organisatie willen maken. Vanuit verschillende functies zijn er medewerkers aangesloten bij de OR. Zij komen iedere maand samen om uiteenlopende onderwerpen met het College van Bestuur te bespreken. 

Oudercommissie
De Wet Kinderopvang stelt een oudercommissie op locatieniveau verplicht voor kinderopvanglocaties, peuterspeelzalen en gastouderbureaus die aan meer dan 50 kinderen opvang bieden. Het doel van de oudercommissie is om gevraagd en ongevraagd advies te geven over de kwaliteit van onze kinderopvang. Vrijwel al onze locaties hebben een oudercommissie. Zij kunnen lid worden van BOinK (Belangenvereniging Ouders in de Kinderopvang). Onze organisatie betaalt dit lidmaatschap. 

Bestuurskantoor

Al onze locaties worden ondersteund door de collega's op het bestuurskantoor. Ons College van Bestuur stelt de kaders voor beleidsontwikkeling en is verantwoordelijk voor de uitvoering van beleid op stichting en locatieniveau. Samen met de directeuren van het bestuurskantoor vormt zij het managementteam (MT) van de organisatie. Onze locatiedirecteuren zijn integraal verantwoordelijk voor hun locatie en worden hierbij ondersteund door het professionele bestuurskantoor met specialisten op diverse domeinen. Het beleid en de aansturing van de locaties zijn decentraal, tenzij. Centrale domeinen zijn huisvesting, marketing & corporate communicatie en planning (kinderopvang). Andere specialisten op het bestuurskantoor zijn werkzaam op het gebied van ICT, HR, personeels- en salarisadministratie, financiën, pedagogiek, kwaliteit & ontwikkeling.