Basisschool De Stappen

Toelichting vacatures Leden Raad van Toezicht Xpect013

Xpect013

Xpect 013 werkt vanuit het 5 R-model. Dit betekent dat het college van bestuur de directeuren Richting geeft via het kompas en koersplan. Zij krijgen de Ruimte om dit naar eigen inzicht met hun team te vertalen naar het beleid voor hun eigen locatie. Vervolgens leggen zij over dit beleid en de Resultaten Rekenschap af aan het College van Bestuur en andere belanghebbenden. Dit alles vanuit een goede Relatie met collega’s, ouders en overige bij hun locatie betrokken partners. Bij Xpect013 werkt men vanuit vertrouwen, solidariteit, inclusie, lef en de kracht van de verbinding.

 

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht is een onafhankelijk en actief orgaan, dat naast de reguliere vergaderingen ook werkbezoeken brengt aan kinderopvanglocaties en scholen en belang hecht aan de verbinding met de stad (en de regio) Tilburg. De taken van de leden van de RvT komen in eerste instantie voort uit datgene wat in de statuten is vastgelegd over de RvT als orgaan in de organisatie. Dit richt zich specifiek op het toezien, gevraagd en ongevraagd advies geven en het vervullen van de werkgeversrol voor het bestuur. De Raad van Toezicht hanteert de voor Primair Onderwijs en Kinderopvang geldende Governance Code. 

Hoewel de leden beschikken over specifieke expertises, wordt een integrale inbreng verwacht. Gezien de toenemende complexiteit en omvang van de organisatie is de Raad voornemens de Raad van Toezicht uit te breiden met een extra lid. Daarnaast loopt de eindtermijn van de huidige voorzitter af. De voorzittersrol wordt door een van de zittende leden overgenomen. Dit betekent dat er 2 vacatures ontstaan in onze Raad van Toezicht. Eén van deze posities is onderhevig aan een bindende voordracht van de GMR. De Raad streeft naar een team dat een breed scala aan achtergronden, perspectieven en ervaringen omvat en nodigt, gezien de huidige samenstelling, heel bewust kandidaten van diverse leeftijden, gender, culturen en gemeenschappen uit om te solliciteren en samen met ons de toekomst van het toezicht vorm te geven.

De Raad heeft recent haar toezichtvisie geactualiseerd. In ons toezicht pakken we positieve verwachtingen als uitgangspunt en laten we ons inspireren door actuele pedagogische inzichten en de universele rechten van (jonge) mensen. Wij hechten aan een goede samenwerking en een goede verbinding met alle stakeholders: inclusief strategisch partnerschap. Ons toezicht is decentraal en staat vooral ten dienste van de lokale samenleving. De complete toekomstvisie is hier te downloaden. 

De samenwerking met het College van Bestuur is open en constructief kritisch. Er wordt gewerkt op basis van openheid, rolvastheid, professionaliteit en vertrouwen.

Gelet op de huidige en toekomstige trends, de inspectierapporten, strategische plannen en de koers die daartoe is uitgezet wil de Raad van Toezicht in het bijzonder toezicht houden op:

  • borging en verbetering van kwaliteit van kinderopvang en onderwijs, innovatie en in- en externe samenwerking;
  • implementatie en realiseren van de beoogde doelen van integratie kinderopvang en onderwijs;
  • daadkracht en implementatiekracht;
  • een goede verantwoording, zowel intern als extern;
  • de (financiële) continuïteit van de organisatie en huisvesting.

De Raad van Toezicht hecht belang aan een gezond evenwicht tussen functioneren als team en het hebben van een gezonde mate van onafhankelijkheid in het denken. De Raad van Toezicht vergadert ongeveer vijf keer per jaar en bezoekt twee keer per jaar de wijken waarin Xpect013 actief is met kinderopvang en onderwijs. Twee keer per jaar wordt vergaderd met de GMR.

De jaarlijkse vergoeding bedraagt €6.000 op jaarbasis.

 

De uitdagingen waar Xpect013 voor staat

Na de succesvolle afronding van de fusie tussen Xpect Primair en Xpect Kinderopvang staat de organisatie voor diverse uitdagingen die essentieel zijn voor de verdere ontwikkeling en groei van de organisatie. Eén van de kernuitdagingen is het effectief leiden van de integratieprocessen. Dit vraagt om een nauwgezette afstemming van verschillende systemen, culturen en werkmethoden binnen de nieuwe en grotere organisatie. Het soepel laten verlopen van deze integratie is cruciaal om de efficiëntie en effectiviteit van de operaties te waarborgen.

Een ander aandachtsgebied is het omgaan met eventuele spanningen op het gebied van sociale veiligheid. De fusie brengt veranderingen met zich mee die kunnen leiden tot onzekerheid en onrust onder het personeel en de ouders. Het is daarom van belang om een veilige, open en ondersteunende omgeving te creëren waarin iedereen zich gehoord en gerespecteerd voelt.

Daarnaast streeft Xpect013 ernaar om inclusief onderwijs en kinderopvang te realiseren. Dit betekent dat zij zich moet richten op het creëren van toegankelijke en ondersteunende omgevingen die rekening houden met de diverse behoeften van alle kinderen en gezinnen die ze bedienen. Dit streven heeft ook implicaties voor externe partners, regelgeving en financieringsmodellen. De organisatie moet effectieve samenwerkingsverbanden opbouwen en onderhouden en tegelijkertijd zorgen dat de dienstverlening voldoet aan de relevante wet- en regelgeving en optimaal gebruik maakt van beschikbare financiële middelen.

Het opbouwen van een robuust en relevant netwerk is een andere uitdaging waar Xpect013 voor staat. Het juiste netwerk helpt de organisatie niet alleen bij het verbeteren van de dienstverlening, maar stelt Xpect013 ook in staat om in te spelen op de veranderende behoeften van de gemeenschap. Het vinden van de juiste balans in dit netwerk - waarbij zowel interne als externe belanghebbenden worden betrokken - is essentieel voor het succes van de organisatie in deze nieuwe fase.

 

Wat breng een toezichthouder mee?

We streven naar een Raad met een breed scala aan achtergronden, perspectieven en ervaringen, leeftijden, gender, culturen en gemeenschappen. Een raad die complementair is met diverse deskundigheden en met nadruk op algemeen toezichthoudende kwaliteiten en affiniteit met de doelstellingen van de organisatie. De Raad van Toezicht bestaat, na de voorgenomen uitbreiding, uit zes leden met ieder hun eigen deskundigheid.

Voldoende kennis in de Raad van onderwijs, kinderopvang, financiën en brede bedrijfsvoering is een must. Kennis die relevant is voor een toezichthouder op het gebied van bijvoorbeeld juridische zaken en vastgoed is een pré. Maar ook bijvoorbeeld bestuurlijke ervaring, ondernemerschap, een bedrijfskundige achtergrond, pedagogisch/onderwijskundig achtergrond of andere relevante wetenschappelijke deskundigheid zijn waardevolle toevoegingen in onze raad. De nieuw te werven toezichthouders hoeven niet aan alle criteria te voldoen. Het gaat om een dubbele vacature. 

Onze ideale kandidaten voor een positie binnen onze Raad van Toezicht brengen een scala aan kwaliteiten en ervaringen mee. Ten eerste is enthousiasme voor en inzicht in de maatschappelijke sector cruciaal. We zoeken personen met een grondige kennis en ervaring met organisaties in ontwikkeling en een brede maatschappelijke binding, die beschikken over een uitgebreid netwerk, bij voorkeur in Tilburg. 

Belangrijk is dat de kandidaten geen conflicterende belangen of nevenfuncties hebben en bereid zijn tijd en inzet te leveren voor vergaderingen en voorbereidingen. Ook vragen we de kandidaten om open te staan voor het volgen van toezichthoudende scholing.

We verwachten dat onze nieuwe leden van de Raad van Toezicht onze visie expliciet onderschrijven en fungeren als een representant van belanghouders rondom de doelgroep van 0-13 jaar, met een scherp oog voor lokale samenwerkingsmogelijkheden en onderlinge verbindingen.

Een achtergrond met (bestuurlijke) ervaring in zowel profit- als non-profitsectoren is belangrijk evenals inzicht en ervaring in het aansturen van hybride organisaties. Affiniteit met onderwijs en kinderopvang, een academisch werkniveau en een strategisch denkvermogen zijn essentieel.

We zoeken personen met een groot integriteits- en verantwoordelijkheidsgevoel, die goed in een team kunnen functioneren. Kennis van de huidige (landelijke) ontwikkelingen in de sector, een innovatieve zienswijze, zelfreflectie, humor en relativeringsvermogen, maken het profiel van onze ideale kandidaat compleet.

We moedigen gepassioneerde kandidaten aan die denken een bijdrage te kunnen leveren aan onze uitdagingen en die denken dat zij met hun achtergrond, perspectief, kennis en ervaring een goede aanvulling zijn op onze huidige Raad van Toezicht om te reageren. Kandidaten die zich in belangrijke mate, maar niet alle eisen voldoen, nodigen wij ook van harte uit om te reageren.