Antares Tilburg

Ondersteuning en Resultaten

Uitdagend onderwijs

Op Antares vinden we het belangrijk dat kinderen hun talent kunnen ontwikkelen. We stellen hoge verwachtingen en hebben oog voor diversiteit. We bieden diverse vormen van verrijking in ons aanbod zodat elk kind zich optimaal kan ontwikkelen vanuit behoefte en interesse. We hebben hierin niet alleen oog voor uitdagend aanbod, maar ook voor de ondersteuningsbehoefte van de leerlingen: “leren leren”, “leren denken” en “leren leven”. We bieden ondersteuning in planning en organisatie, mindset, oplossingsgerichte vaardigheden, creatief denken, eigen keuzes maken, samenwerken en reflecteren. Maar ook in bewust zijn van jezelf en omgaan met elkaar. In verrijkingsgroepjes wordt extra instructie geboden waarin juist deze vaardigheden aandacht krijgen.

Verrijkend aanbod 

Wij hebben mogelijkheden voor een verrijkend aanbod in taal, rekenen, wereldoriëntatie en techniek. Dit is zo veel mogelijk geïntegreerd in de groep en afgestemd op de behoeftes van het kind. Voor extra uitdaging maken we gebruik van: - plus werkboeken taal/rekenen; - pluswerk in Snappet; - braingames; - uitdagend ontwikkelingsmateriaal; - uitdagende en complexe opdrachten binnen de thema’s. Daarnaast maken we gebruik van een plusaanbod: - Levelwerk: een plusmethode voor taal, rekenen en techniek voor groep 3 t/m 8; - Pienter: een plusmethode voor groep 1 t/m 4.

Antares Tilburg
Een veilige school voor iedereen

Op Antares is er extra ondersteuning voor al onze leerlingen. Of jij nu sneller gaat en moet compacten of extra tijd nodig hebt. We werken met Levelwerk o.l.v. een interne expert om onze leerlingen extra uit te dagen. We werken met Taaltuin in groep 1 o.l.v. een interne expert om onze leerlingen extra taalonderwijs te geven. Daarnaast hebben we leerkrachtondersteuners en onderwijsassistenten die de leerkrachten en leerlingen extra helpen. Op deze manier willen wij het optimale uit iedere leerling en leerkracht halen zodat zij een optimale basis hebben met passende ondersteuning. Antares heeft vakleerkrachten (muziek / lichamelijke oefening en drama). Er is een leerkracht aangenomen voor RT (remedial teaching). Daarnaast zijn er, in bijna alle groepen stagiaires HBO of MBO actief. Kortom, we hebben veel in ons kindcentrum om er samen voor te zorgen dat iedereen zich optimaal kan ontwikkelen! Pesten wordt niet getolereerd op ons kindcentrum. We doen er dan ook alles aan om dit te voorkomen! Het team van kindcentrum Antares wordt ondersteund door een anti-pestcoördinator (Irina van Son, [email protected]) en vertrouwenspersoon (Kim van Schijndel, [email protected]).

Dyslexie 

De kindcentra van Xpect013 werken met een dyslexieprotocol. Kinderen worden goed gevolgd en problemen die wijzen in de richting van dyslexie kunnen worden gesignaleerd. We gaan met deze gerichte signalen aan het werk. Ouders worden geïnformeerd, de leerling wordt besproken door de leerkracht met de intern begeleider en de taalleesexpert. Er wordt een gericht handelingsplan opgesteld voor de leerling, wat in de periode van extra leesondersteuning gebruikt/geëvalueerd en steeds aangepast wordt. We geven deze leerlingen gerichte hulp en extra ondersteuning. U kunt o.a. denken aan extra tijd bij toetsen, uitvergrote teksten, toetsen en teksten met audiofunctie indien mogelijk, extra oefening, tijd om iets in te lezen etc. Wanneer we signaleren dat de extra leesondersteuning vanuit school te weinig ontwikkeling op het gebied van lezen laat zien en er duidelijke kenmerken van ernstige dyslexie zijn, kan in overleg met ouders een aanvraag voor een dyslexie onderzoek gedaan worden. Dit kan enkel wanneer de leerling voldoet aan de criteria die vanuit Dyslexie Centraal gesteld wordt. Wanneer een onderzoek aangevraagd en goedgekeurd wordt, kan de leerling in aanmerking komen voor extra leesondersteuning vanuit de zorgaanbieder. Wanneer sprake is van Ernstige Dyslexie (ED) wordt het onderzoek én de behandeling vergoed. Bij enkelvoudige dyslexie is dit niet het geval. In ons kindcentrum is een dyslexieverklaring niet noodzakelijk om extra leesondersteuning te bieden. Het voortgezet onderwijs kan hier wel om vragen.

Antares Tilburg
Zicht op ontwikkeling door de juiste begeleiding

Om leerlingen goed te begeleiden, is het belangrijk dat we de ontwikkeling nauwkeurig volgen. Daar zet het gehele team van Antares zich voor in! Door middel van interactie, observatie, analyseren van resultaten, didactische leergesprekken, trendanalyses, groep- en schoolanalyses en instructie op maat houden we de persoonlijke ontwikkeling van onze leerlingen nauwlettend in de gaten. Leerlingbegeleiding: van groep 1 tot en met groep 8 In groep 1-2 wordt de ontwikkeling van de kinderen gevolgd met behulp van het observatie- en registratiesysteem KIJK. Daarnaast werken leerkrachten en leerlingen met SIL, een flexibel kleuterprogramma vol variatie, aan hun leerdoelen passend bij de onderwijsbehoeften van de leerlingen.

Volgen van de ontwikkeling 

In groep 3 t/m 8 wordt de didactische ontwikkeling gevolgd middels de Citotoetsen, Boom, Boom LVS en Route 8. In groep 1/2 wordt er gewerkt met Kijk. Er wordt aan de kern- en leerdoelen gewerkt met behulp van verschillende methodes. Als school houden we de SLO-doelen aan waarbij gekeken wordt naar de referentieniveaus 1F en 1S. Voor het volgen van de sociaal-emotionele ontwikkeling gebruiken wij Kanjer. Wij zijn een Kanjer-school. Via groeps- en leerling besprekingen volgen wij gedurende het schooljaar de ontwikkeling van uw kind.