Ons onderwijs

Eekhoorn met tekst

Voor taal, rekenen, de zaakvakken, kunst- en cultuureducatie en de sociaal-emotionele ontwikkeling hebben we in 2020-2021 een vakspecifieke visie vastgelegd en daarbij de doorgaande leerlijnen uitgestippeld. Ook hebben we onze visie op kleuteronderwijs geactualiseerd. We werken zo in een heldere systematiek aan de kerndoelen. Dat is immers de opdracht die alle basisscholen hebben vanuit de overheid. Ons onderwijs zal dus jaar na jaar steeds meer herkenning opleveren voor onze leerlingen. Doorgaande leerlijnen van de voorschool tot de middelbare school, maken dat we een constante kwaliteit leveren in pedagogiek en didactiek.

In schooljaar 2021-2022 zijn we gestart met enkele nieuwe methodes die aansluiten bij die vakspecifieke visies en leerlijnen die we voor ogen hebben. Dit schooljaar zal in het teken staan van het borgen van onze pedagogische- en didactische aanpak voor deze vakken. Ook willen we op het gebied van spel en bewegen onze visieontwikkeling voortzetten.

Het samen werken en samen leren in clusters (onder-, midden- en bovenbouw) én in leerteams (per vakgebied) zorgt binnen onze school voor inhoudelijk eigenaarschap bij leraren en lerarenondersteuners. Wij vinden het belangrijk om die professionele samenwerkingscultuur blijvend te versterken. In de schoolgids leest u per vakgebied de visie en een korte toelichting. De volledige visiestukken zijn op te vragen. De wandelbosprofielen per vakgebied zijn te raadplegen in het jaarplan van basisschool Wandelbos.

Kinderen op rij van klein naar groot

De verrijkingsgroep voor midden- en hoogbegaafde kinderen (MHB)

Sinds 2020-2021 begeleidt juf Yvonne (MHB-specialist) één dag in de week (donderdag) op school de verrijkingsgroep. Er zijn drie groepen: 2-3, 4-5, 6-7. Voor groep 8 wordt gebruik gemaakt van het verrijkingsprogramma, aangeboden vanuit het voortgezet onderwijs.
De leerkracht blijft eindverantwoordelijk voor de leerlingen uit zijn klas. De ondersteuning voor de leerkracht en de leerlingen van de MHB-specialist is gericht op de inhoud. De MHB-specialist kan ook ingezet worden voor een observatie in de klas. De ondersteuning van de MHB-specialist is dus tweeledig:
– Begeleiden en versterken van de vaardigheden van leerlingen.
– Begeleiden en versterken van leerkrachtvaardigheden.
Kinderen aan het lezen

Doel van de verrijkingsgroep:

In de verrijkingsgroep gaat het erom dat de MHB-kinderen aan de hand van uitdagende inhoud de vaardigheden leren die zij via het reguliere aanbod niet kunnen leren. Daarmee werk je vanzelf ook aan het welzijn. Pas daarna zetten we inhoud als doel in.

Inhoud

– In de verrijkingsklas wordt gewerkt met projecten waarbij we de leermethode Plusjeklas als inspiratiebron gebruiken. We werken aan drie vakken: onderzoeken/ontwerpen (hogere orde vragen), ondernemen (organisatie en samenwerking) en leren wie je bent (mindset). Met deze 3 vakken proberen we de kinderen bouwstenen voor het leven aan te reiken: Skills for Life.
– Te denken valt aan bijv aan de volgende bouwstenen: omgaan met kritiek, zelfvertrouwen, doorzetten, fouten durven maken, plannen, emoties bij groei, onderzoeken, verder bouwen.
– Eigen inbreng, betrokkenheid, en motivatie van de kinderen blijft een essentieel onderdeel binnen de aangeboden projecten.
– Tijdens het moment van het meegeven van de klassikale rapporten, krijgen de kinderen vanuit de verrijkingsgroep tevens een verslagje mee over hun persoonlijke voortgang.

Evaluatie & aanmelden

– Elke 8 à 10 weken staat er een overleg gepland waarin de afgelopen periode wordt geëvalueerd. Dit overleg staat gepland op een middag voor een vakantie. Dit overleg wordt 3 x per jaar ingepland.
– Het is de bedoeling dat er wordt teruggekeken naar de afgelopen periode en wordt vooruitgekeken naar de komende periode.
– De intern begeleider begeleidt dit overleg. Bij dit overleg zijn ook de leerkracht en de MHB-specialist aanwezig. Tijdens het gesprek kan een leerkracht een leerling inbrengen die mogelijk in aanmerking komt voor de verrijkingsgroep. De MHB-specialist kan een leerling inbrengen als casus vanuit de verrijkingsgroep. Het doel van de bespreking is om helder te krijgen of de verrijkingsgroep (nog) voldoende aansluit bij de onderwijsbehoeften van het kind.
– De quickscan van DHH wordt als instrument gebruikt om samen in gesprek te gaan.

Doel van de verrijkingsgroep:

In de verrijkingsgroep gaat het erom dat de MHB-kinderen aan de hand van uitdagende inhoud de vaardigheden leren die zij via het reguliere aanbod niet kunnen leren. Daarmee werk je vanzelf ook aan het welzijn. Pas daarna zetten we inhoud als doel in.

Inhoud

– In de verrijkingsklas wordt gewerkt met projecten waarbij we de leermethode Plusjeklas als inspiratiebron gebruiken. We werken aan drie vakken: onderzoeken/ontwerpen (hogere orde vragen), ondernemen (organisatie en samenwerking) en leren wie je bent (mindset). Met deze 3 vakken proberen we de kinderen bouwstenen voor het leven aan te reiken: Skills for Life.
– Te denken valt aan bijv aan de volgende bouwstenen: omgaan met kritiek, zelfvertrouwen, doorzetten, fouten durven maken, plannen, emoties bij groei, onderzoeken, verder bouwen.
– Eigen inbreng, betrokkenheid, en motivatie van de kinderen blijft een essentieel onderdeel binnen de aangeboden projecten.
– Tijdens het moment van het meegeven van de klassikale rapporten, krijgen de kinderen vanuit de verrijkingsgroep tevens een verslagje mee over hun persoonlijke voortgang.

Evaluatie & aanmelden

– Elke 8 à 10 weken staat er een overleg gepland waarin de afgelopen periode wordt geëvalueerd. Dit overleg staat gepland op een middag voor een vakantie. Dit overleg wordt 3 x per jaar ingepland.
– Het is de bedoeling dat er wordt teruggekeken naar de afgelopen periode en wordt vooruitgekeken naar de komende periode.
– De intern begeleider begeleidt dit overleg. Bij dit overleg zijn ook de leerkracht en de MHB-specialist aanwezig. Tijdens het gesprek kan een leerkracht een leerling inbrengen die mogelijk in aanmerking komt voor de verrijkingsgroep. De MHB-specialist kan een leerling inbrengen als casus vanuit de verrijkingsgroep. Het doel van de bespreking is om helder te krijgen of de verrijkingsgroep (nog) voldoende aansluit bij de onderwijsbehoeften van het kind.
– De quickscan van DHH wordt als instrument gebruikt om samen in gesprek te gaan.

Leerteams

Om ons onderwijs continu te blijven ontwikkelen, werken we in leerteams. Vanuit iedere bouw (onderbouw, middenbouw, bovenbouw) zit er minimaal één leerkracht in een leerteam. Wij werken op dit moment met 4 leerteams:

  1. Leerteam rekenen
  2. Leerteam Taal
  3. Leerteam OJW (Ontwikkeling op Jezelf en de Wereld)
  4. Leerteam ZOO (Zicht Op Ontwikkeling)
Kinderen aan een tafel

Schaakles

Rick van Loy is al sinds mei 2017 verbonden aan onze school. Naast zijn reguliere werkzaamheden, is hij een kundig schaker. Hij vindt het leuk en belangrijk om dit ook onder de aandacht te brengen bij de leerlingen. In november 2017 is Rick begonnen met het geven van schaaklessen na schooltijd, aan geïnteresseerde kinderen. Sinds maart 2023 geeft Rick ook schaakles op de donderdagmiddag, onder schooltijd, aan twee groepjes in de onderbouw.

In deze tijd, waar veel meer ruimte is voor onderwijsdifferentiatie dan veertig jaar geleden, mag volgens hem het schaken niet ontbreken op een basisschool. “We moeten kinderen niet leren wat ze moeten denken, maar hoe ze moeten denken”, vindt Rick. Hij zegt: “Dit werkt ook door in de schoolresultaten van de leerlingen bij de andere vakken.”.

Nog een leuke anekdote: “Er was eens een rijke zakenman die zijn kind naar de schaakschool stuurde”. Men vroeg hem waarom hij zijn kind naar een schaakschool stuurde. De man antwoordde: “Mijn kind hoeft geen goede schaker te worden, maar ik wil wel dat hij in zijn leven overwogen beslissingen leert nemen!”. Dit laatste leidt ongetwijfeld tot meer succes en levensgeluk.
Rick van Loy

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel

De ondersteuningsstructuur is zodanig ingericht dat alle leerlingen de ondersteuning krijgen
die nodig is voor een positieve ontwikkeling op zowel cognitief als sociaal-emotioneel gebied.
In deze kwaliteitskaart worden de belangrijkste elementen van ons ondersteuningsprofiel
beschreven.