Medezeggen­schapsraad

Iedere school heeft een medezeggenschapsraad (MR). Deze bestaat uit ouders en personeelsleden. De MR bestaat uit 4 ouders en 4 personeelsleden. De MR praat met de directie van de school over diverse beleidszaken.
Buiten Sporckt

Wat doet de MR?

Wij zijn een klankbord voor team en directie, de MR levert namens leerkrachten en ouders een positieve bijdrage aan de gang van zaken op school. De MR ontvangt jaarlijks de begroting en beleidsplannen van de directie, zodat het op de hoogte is van de hoofdlijnen van het onderwijsbeleid en weet hoe de school ervoor staat. De MR heeft een adviserende rol, maar in sommige onderwerpen ook advies- of instemmingsrecht. Bijvoorbeeld over de onderwijskundige doelstellingen van een school. Dit betekent dat deze doelstellingen alleen met instemming door de MR kunnen worden opgesteld of gewijzigd.

Alle bevoegdheden van de MR en haar geledingen zijn vastgelegd in artikel 10 tot en met 16 van de Wet medezeggenschap op Scholen (WMS). De plichten van de directie hierbij staan in artikel 6 en 8 van deze wet. In het medezeggenschapsreglement van onze MR is vastgelegd hoe vaak de MR van samenstelling wisselt en hoe lang iemand zitting kan nemen in de MR. Dit geldt zowel voor de oudergeleding als de personeelsgeleding.

Hoe is de MR te bereiken?

De MR is te bereiken via [email protected]. Iedere vergadering heeft een vast agendapunt met input van ouders. Alle ouders van de school kunnen een verzoek doen om een onderwerp bespreekbaar te maken in de MR. Dat kan door het op de agenda te zetten via de mail, of door een van de MR leden persoonlijk aan te spreken in de school.

Daarnaast communiceert de MR via de Sporcktinfo. Na iedere vergadering wordt er een kort verslag gemaakt en geplaatst in de Sporcktinfo. Op deze manier informeren wij alle ouders over belangrijke zaken omtrent de school.
mr Sporckt
Notulen

De notulen van iedere vergadering zijn openbaar en in te zien bij de administratie van onze school. Bij de administratie ligt een map met daarin alle goedgekeurde notulen van de vergaderingen van ieder schooljaar. Via de mail kunnen er ook notulen van voorgaande jaren opgevraagd worden. Neem daarvoor contact op met de MR.

Openbaar

De vergaderingen van de MR zijn altijd openbaar. Iedere ouder van de school mag, mits vooraf aangekondigd, een vergadering bijwonen. Wanneer wij weten dat er een ouder de vergadering komt bijwonen, dan reserveren wij daarvoor tijd in de agenda. 

Koppeling met de GMR

De GMR is de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van Xpect013, in de GMR worden alle 26 scholen vertegenwoordigd. Dat wordt gedaan door één personeelslid en één ouder van iedere school. De GMR gaat in gesprek met het bevoegd gezag over beleidszaken aangaande de scholen van Xpect013.