School­klimaat & veiligheid

Wat is onze pedagogische visie?
Kanjertraining op De Vijf Hoeven

School­klimaat & veiligheid

Vertrouwd, ambitieus en kleinschalig, dat is wat onze school typeert. We benaderen onze kinderen positief en zonder oordeel. Hierbij hebben we hoge verwachtingen die we met elkaar hebben vastgelegd in schoolbrede afspraken en omgangsnormen.

Om te werken aan een veilig en kansrijk schoolklimaat zetten we onder andere in op de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind. Om tot leren te komen is een veilig pedagogisch klimaat waarin kinderen zich fijn voelen namelijk een belangrijke voorwaarde. Alles wat een kind doet en zegt, geeft aan hoe een kind zich voelt en komt ergens vandaan. Voor ons is kijken achter het gedrag van kinderen en aansluiten bij de ondersteuningsbehoeften dan ook essentieel. Dit doen we door het gesprek aan te gaan met kinderen vanuit oprechte interesse om zo elkaar beter te begrijpen. We zijn ons ervan bewust dat wij als onderwijsprofessionals hierin een voorbeeldrol hebben.

Voor een duidelijke visie en aanpak hebben we gekozen om binnen school te werken vanuit de principes van de Kanjertraining en werken we aan de executieve functies door middel van de autometafoor. In de dagelijkse lessen bewegingsonderwijs wordt naast de motorische ontwikkeling aandacht besteed aan sociale vaardigheden. Denk hierbij aan: omgaan met winst en verlies, leren samenwerken, eigen grenzen verkennen en verleggen, ervaren dat samen sporten niet alleen competitief is maar ook zorgt voor plezier en ontspanning. 

 

Binnen de Vijf Hoeven voelen we een gezamenlijke verantwoordelijkheid om een veilig en fijn schoolklimaat te creëren. Samen zijn we sterk in het differentiëren op de pedagogische onderwijsbehoeften van onze kinderen. Het team houdt elkaar scherp door elkaar aan te spreken of feedback te geven op inhoud van onderwijs en persoonlijk professioneel handelen. Dit doen we samen met externe professionals, ieder vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid en expertise. Uitgangspunt voor ons is hierbij om te werken vanuit de driehoek van ouder, kind en professional. 

 

Deze driehoek zorgt voor verantwoordelijkheid en verbinding bij alle betrokkenen. In deze driehoek staat het kind centraal; ouders en professionals ondersteunen het kind vanuit verschillende invalshoeken. Gedurende het schooljaar zijn er meerdere momenten om binnen deze driehoek het goede gesprek te voeren. Denk hierbij aan huisbezoeken in de kleutergroepen en driehoeksgesprekken in de groepen 3 t/m 8. Maar ook zeker door als professional laagdrempelig beschikbaar te zijn voor ouders. Door in nauwe verbinding te staan met ouders en andere samenwerkingspartners blijven wij de ontwikkeling van kinderen samen volgen en positief beïnvloeden.  

Twee kinderen hebben zichtbaar plezier op De Vijf Hoeven