Aanmelden

Hier vindt u informatie over het aanmelden van uw kind op onze school.
Meisje laat haar creatie van kralen zien.
Aanmelden en inschrijving op onze school

Wanneer een kind de leeftijd van 4 jaar bereikt heeft, kan hij/zij toegelaten worden op onze school. Aanmelden kan vanaf 3 jaar.

Hoe verloopt de aanmeldingsprocedure? Vul het rondleidingsformulier in of neem telefonisch contact op met de directie van de school (013-4672792). Gezamenlijk wordt gezocht naar een goed moment waarop u samen met één van de directieleden de school komt bekijken en informatie over school krijgt.

Deze kennismaking is van belang om de ouders/verzorgers te informeren over wat zij van ons, als school, mogen verwachten, maar ook wat wij als school van de ouders/verzorgers verwachten. Er kan al dan niet direct of op een later tijdstip een gesprek plaatsvinden waarin we middels een vragenlijst proberen zoveel mogelijk relevante informatie over uw kind in te winnen om vanaf de eerste schooldag het onderwijs te kunnen bieden waar uw kind om vraagt.

Wij vinden het belangrijk om hier geruime aandacht aan te besteden en nemen hiervoor dan ook graag ruim de tijd, denk aan zo’n 45 minuten. Ongeveer zes weken voordat uw kind op school komt, neemt u nogmaals contact op met de school. Wij kunnen u dan vertellen in welke groep uw kind is ingedeeld en bij welke leerkracht hij/zij in de groep komt.

U kunt dan ook direct met die leerkracht afspraken maken over de dagen waarop u kind alvast mag komen ‘oefenen’. 

Komt uw kind van een andere basisschool?

Als ouders/verzorgers hun kind bij ons op school in willen laten schrijven, maar het kind is afkomstig van een andere basisschool, doorlopen ze bovenstaande procedure. Deze procedure wordt aangevuld met onderstaande stappen: in een gesprek informeren wij bij de ouders naar de reden om van school te wisselen, naar de ontwikkeling van de leerling op de school waar het kind nu zit, of er specifieke zorg noodzakelijk is, in welke groep de leerling geplaatst moet worden. 

Voorafgaand aan plaatsing van de leerling op onze school, nemen wij contact op met de school waar het kind nu zit, om hen de gelegenheid te geven ons te informeren over de ontwikkeling en de voortgang van de leerling en/of er specifieke zorg geboden moet worden. 

Intern wordt bekeken of er plaatsing in een groep op onze school mogelijk is. Als de leerling specifieke ondersteuning nodig heeft wordt ook bekeken of wij dat ook aan hem/haar, in de betreffende groep, op onze school kunnen bieden. Indien dit het geval is wordt de leerling aangenomen. Er wordt afgesproken per wanneer de leerling onze school definitief bezoekt. De vorige school schrijft een onderwijskundig rapport en stuurt ons dat toe. Op die manier kunnen wij zo goed mogelijk inspelen op wat een leerling aan mogelijkheden heeft.

Plaatsing van leerlingen in de groep

Als school dienen wij ons onderwijs dusdanig te organiseren, dat wij zo goed mogelijk onderwijs kunnen geven. Daarvoor bekijken we jaarlijks hoe we de groepen ver- en indelen. Met betrekking tot de groepssamenstelling streven we naar evenwichtig samengestelde groepen.

Plaatsing van leerlingen in de groep

Als school dienen wij ons onderwijs dusdanig te organiseren, dat wij zo goed mogelijk onderwijs kunnen geven. Daarvoor bekijken we jaarlijks hoe we de groepen ver- en indelen. Met betrekking tot de groepssamenstelling streven we naar evenwichtig samengestelde groepen.

Criteria:

Criteria die we daarbij hanteren zijn:

- De groepsgrootte.
- De verdeling aantal jongens/meisjes in de groep.
- De verdeling van "zorg”-leerlingen in de groep. De verdeling van vriendjes/ vriendinnetjes & broertjes /zusjes
- De culturele diversiteit in een groep

Het plaatsen van de leerlingen in een groep is, na overleg met de betrokken leerkracht(en), voorbehouden aan de directie van de school. Ten overvloede dient te worden gezegd dat de plaatsing van leerlingen in de groepen, altijd in het belang van het kind wordt afgehandeld.

Criteria:

Criteria die we daarbij hanteren zijn:

- De groepsgrootte.
- De verdeling aantal jongens/meisjes in de groep.
- De verdeling van "zorg”-leerlingen in de groep. De verdeling van vriendjes/ vriendinnetjes & broertjes /zusjes
- De culturele diversiteit in een groep

Het plaatsen van de leerlingen in een groep is, na overleg met de betrokken leerkracht(en), voorbehouden aan de directie van de school. Ten overvloede dient te worden gezegd dat de plaatsing van leerlingen in de groepen, altijd in het belang van het kind wordt afgehandeld.

Vragen?

Neem contact met ons op. We beantwoorden de vragen graag. U bent ook welkom om een afspraak met ons te maken.
Leerkracht voor de klas