spelende kinderer

Praktische informatie

Ons team

Vicky van Empel
Vivienne Spaargaren
Directeur van basisschool de Borne, Norman de Langen

Lestijden

Maandag, dinsdag en donderdag: 8.30-12.00 en 13.00-15.00 uur
Woensdag en vrijdag: 8.30-12.30 uur

De lunchclub
Op maandag, dinsdag en donderdag kun je gebruikmaken van de lunchclub als je je kind wil laten overblijven. Voor de lunchclub wordt een kleine vergoeding gevraagd.

Gymtijden

Op de Borne krijgen de kinderen van unit 2 tot en met unit 4 twee gymlessen in de week. Eén van de combinatiefunctionaris en één van vakleerkracht bewegingsonderwijs. Unit 1 krijgt 1 gymles van de combinatiefunctionaris. Daarnaast spelen zij dagelijks buiten of in de speelzaal onder leiding van de eigen leerkracht.  Onze gymdagen zijn dinsdag, woensdag en vrijdag

Documen­ten

Medezeggenschap

Om een effectieve werking van de school te waarborgen, is het essentieel om rekening te houden met zowel de belangen van ouders als medewerkers. De beleidsplannen van de school worden geëvalueerd door de medezeggenschapsraad, waarbij advies wordt uitgebracht en al dan niet instemming wordt verleend.

De medezeggenschapsraad van de Borne bestaat uit vier medewerkers en vier ouders. Er vinden ongeveer maandelijks vergaderingen plaats, waarvan een deel openbaar toegankelijk is. Belangrijke punten uit deze vergaderingen worden gedeeld met alle ouders via de Schoolapp. De zittingstermijn van de leden is maximaal drie jaar, waarna zij aftreden of zich herkiesbaar kunnen stellen.

Schoolapp

Op De Borne maken we gebruik van een schoolapp. Deze app is om te communiceren vanuit school naar ouders/verzorgers. In deze app kunt u allerlei informatie vinden.

Oudervereniging

Zodra uw kind op basisschool de Borne is ingeschreven, bent u als ouder/verzorger automatisch lid van de Oudervereniging. 

De Oudervereniging doet haar best om de schooltijd voor uw kind(eren) zo leuk mogelijk te maken. Wij zorgen samen met het team voor de organisatie van diverse activiteiten en de bekostiging hiervan. De activiteiten waarbij de Oudervereniging betrokken is, zijn juist díe festiviteiten die een schooljaar net dat beetje extra geven, de dingen waar kinderen met plezier aan terug denken. Festiviteiten die wij mede-organiseren zijn o.a. het Sinterklaasfeest, de Kerstviering, de Nieuwjaarsproost, de Borne-disco, Carnaval, de Koningsspelen of de Borneshow.

Maar de Oudervereniging is meer dan organiseren alleen.

De Oudervereniging int en beheert de vrijwillige jaarlijkse ouderbijdrage waarmee diverse activiteiten en investeringen bekostigd kunnen worden. Denk hierbij aan de aanschaf van duurzame middelen/ICT, extra leesboeken, cultuur of sport. Ook is de Oudervereniging actief betrokken bij de organisatie en/of financiering van niet-onderwijszaken zoals de schoolfotograaf, de Kinderraad, de verkeersgroep en de luizenbrigade.

Maar bovenal vervult de Oudervereniging een signaleringsfunctie, een klankbord tussen ouders en school. Om alle zaken op elkaar af te stemmen, wordt zo’n 6-8 keer per jaar vergaderd. Alle vergaderingen zijn voor ieder lid/alle ouders vrij toegankelijk. De vergaderingen worden vaak bijgewoond door een lid van het team, zodat over en weer informatie kan worden uitgewisseld. De Algemene Ledenvergadering wordt eenmaal per jaar, omstreeks oktober, gehouden. Tijdens deze vergadering doet de Oudervereniging verslag van het gevoerde beleid. Tevens wordt de begroting voor het komende schooljaar besproken en worden de uitgaven van het afgelopen schooljaar verantwoord. Ook het kiezen en herkiesbaar stellen van bestuursleden gebeurt tijdens deze vergadering. Een belangrijke vergadering dus, waarop u als ouder/verzorger direct invloed kunt uitoefenen op de bestedingen van de ouderbijdrage.

Voor- en naschoolse opvang

Je kunt gebruikmaken van de voor- en naschoolse opvang van BSO Grebbe. 

Ons team

Vicky van Empel
Vivienne Spaargaren
Directeur van basisschool de Borne, Norman de Langen

Gymtijden

Op de Borne krijgen de kinderen van unit 2 tot en met unit 4 twee gymlessen in de week. Eén van de combinatiefunctionaris en één van vakleerkracht bewegingsonderwijs. Unit 1 krijgt 1 gymles van de combinatiefunctionaris. Daarnaast spelen zij dagelijks buiten of in de speelzaal onder leiding van de eigen leerkracht.  Onze gymdagen zijn dinsdag, woensdag en vrijdag

Schoolapp

Op De Borne maken we gebruik van een schoolapp. Deze app is om te communiceren vanuit school naar ouders/verzorgers. In deze app kunt u allerlei informatie vinden.

Oudervereniging

Zodra uw kind op basisschool de Borne is ingeschreven, bent u als ouder/verzorger automatisch lid van de Oudervereniging. 

De Oudervereniging doet haar best om de schooltijd voor uw kind(eren) zo leuk mogelijk te maken. Wij zorgen samen met het team voor de organisatie van diverse activiteiten en de bekostiging hiervan. De activiteiten waarbij de Oudervereniging betrokken is, zijn juist díe festiviteiten die een schooljaar net dat beetje extra geven, de dingen waar kinderen met plezier aan terug denken. Festiviteiten die wij mede-organiseren zijn o.a. het Sinterklaasfeest, de Kerstviering, de Nieuwjaarsproost, de Borne-disco, Carnaval, de Koningsspelen of de Borneshow.

Maar de Oudervereniging is meer dan organiseren alleen.

De Oudervereniging int en beheert de vrijwillige jaarlijkse ouderbijdrage waarmee diverse activiteiten en investeringen bekostigd kunnen worden. Denk hierbij aan de aanschaf van duurzame middelen/ICT, extra leesboeken, cultuur of sport. Ook is de Oudervereniging actief betrokken bij de organisatie en/of financiering van niet-onderwijszaken zoals de schoolfotograaf, de Kinderraad, de verkeersgroep en de luizenbrigade.

Maar bovenal vervult de Oudervereniging een signaleringsfunctie, een klankbord tussen ouders en school. Om alle zaken op elkaar af te stemmen, wordt zo’n 6-8 keer per jaar vergaderd. Alle vergaderingen zijn voor ieder lid/alle ouders vrij toegankelijk. De vergaderingen worden vaak bijgewoond door een lid van het team, zodat over en weer informatie kan worden uitgewisseld. De Algemene Ledenvergadering wordt eenmaal per jaar, omstreeks oktober, gehouden. Tijdens deze vergadering doet de Oudervereniging verslag van het gevoerde beleid. Tevens wordt de begroting voor het komende schooljaar besproken en worden de uitgaven van het afgelopen schooljaar verantwoord. Ook het kiezen en herkiesbaar stellen van bestuursleden gebeurt tijdens deze vergadering. Een belangrijke vergadering dus, waarop u als ouder/verzorger direct invloed kunt uitoefenen op de bestedingen van de ouderbijdrage.

Lestijden

Maandag, dinsdag en donderdag: 8.30-12.00 en 13.00-15.00 uur
Woensdag en vrijdag: 8.30-12.30 uur

De lunchclub
Op maandag, dinsdag en donderdag kun je gebruikmaken van de lunchclub als je je kind wil laten overblijven. Voor de lunchclub wordt een kleine vergoeding gevraagd.

Documen­ten

Medezeggenschap

Om een effectieve werking van de school te waarborgen, is het essentieel om rekening te houden met zowel de belangen van ouders als medewerkers. De beleidsplannen van de school worden geëvalueerd door de medezeggenschapsraad, waarbij advies wordt uitgebracht en al dan niet instemming wordt verleend.

De medezeggenschapsraad van de Borne bestaat uit vier medewerkers en vier ouders. Er vinden ongeveer maandelijks vergaderingen plaats, waarvan een deel openbaar toegankelijk is. Belangrijke punten uit deze vergaderingen worden gedeeld met alle ouders via de Schoolapp. De zittingstermijn van de leden is maximaal drie jaar, waarna zij aftreden of zich herkiesbaar kunnen stellen.

Voor- en naschoolse opvang

Je kunt gebruikmaken van de voor- en naschoolse opvang van BSO Grebbe.