Ieder kind een stevige basis

Basis­vaardigheden

Bij Kindcentrum De Alm leggen we in het ochtendprogramma de focus op basisvaardigheden. Lezen, schrijven, rekenen en spelling vormen de fundamenten voor al het leren. Wat je ook in je leven gaat doen, deze vakken zijn onmisbaar om je weg te vinden in de wereld en nieuwe kennis op te doen.
Lezen

Ieder kind een lezer

Lezen

Bij De Alm leggen we de basis voor leesonderwijs met leesbevordering. Onze leerkrachten geven het goede voorbeeld en maken lezen leuk en boeiend. Ons belangrijkste doel? Het leesplezier van uw kind vergroten. We willen dat ieder kind geniet van het lezen en luisteren naar verhalen, gedichten en informatieve teksten.

Leesbevordering vormt de brug naar technisch, begrijpend en studerend lezen. Zo versterken we de leesvaardigheid, woordenschat en het tekstbegrip van uw kind. Dit doen we met een gevarieerde en aantrekkelijke boekencollectie, inspirerende teksten en leuke oefenvormen.
lezen

Leesmotivatie

Wanneer kinderen gemotiveerd zijn om te lezen, opent zich een wereld vol mogelijkheden. Niet alleen vergroten ze hun taalvaardigheid en leesvaardigheid, maar lezen wordt ook een bron van plezier en ontdekking. Kinderen die met plezier lezen, zijn beter in staat om informatie te verwerken, creatief te denken en empathie te ontwikkelen. Bovendien leggen ze een stevige basis voor een leven lang leren.

Sinds begin 2023 hebben we een prachtige schoolbibliotheek; ‘Het Boekenwoud’. In de zomer van 2024 zal er bovendien een nieuwe wijkbibliotheek komen in de boerderij naast ons schoolgebouw. Samen met onze leesconsulent zetten we als school in op leesbevordering en leesplezier.
lezen

Rekenen

Op basisschool De Alm willen we dat elke leerling niet alleen functioneel leert rekenen, maar ook wiskundig leert denken. Daarvoor is een solide rekenbasis cruciaal. Ons reken-wiskundeonderwijs richt zich op het kweken van zelfstandige denkers die met vertrouwen elk rekenprobleem kunnen aanpakken. Onze leerkrachten zijn de professionals die hierbij een belangrijke rol spelen. We geloven dat rekenen op school de brug vormt naar succes in de maatschappij. Daarom is traditioneel rekenen ons belangrijkste uitgangspunt op De Alm.
rekenen

Doelgerichte aanpak

We zetten in op een gestructureerde en doelgerichte aanpak van het rekenonderwijs. Elke les heeft duidelijke leerdoelen die stapsgewijs en eenduidig worden aangeleerd. Begrippen en procedures worden zorgvuldig uitgelegd en ingeoefend, met één onderwerp per les en een systematische opbouw. Nieuwe leerstof wordt geïntroduceerd met één oplossingsprocedure, ondersteund door concrete materialen. Begrip groeit naarmate leerlingen meer leren en oefenen, beginnend met kale sommen die vervolgens worden toegepast in verhaal- en contextsommen. Zo creëren we een stevige basis voor het rekenen en wiskundig denken van onze leerlingen.
rekenen

GRRIM & EDI

Instructiemodel

We werken met het GRRIM-instructiemodel (Gradual Release Responsibility Instruction Model) om ervoor te zorgen dat uw kinderen op een effectieve en inclusieve manier kunnen leren. Dit betekent dat we stap voor stap de verantwoordelijkheid en sturing tijdens de lessen verschuiven van de leerkracht naar de leerlingen, waardoor ze worden aangemoedigd om actief deel te nemen en samen te werken.

We willen ervoor zorgen dat alle leerlingen de lesstof begrijpen voordat ze zelfstandig aan de slag gaan. Als uw kind extra ondersteuning nodig heeft, bieden we een verlengde instructie aan waarbij de leerkracht strategieën aanreikt en extra begeleiding biedt.
rekenen

EDI

Bij ons op school maken we gebruik van het EDI-model (Explicit Directe Instructie). Dit model biedt een gestructureerde en effectieve aanpak voor het aanleren van lesstof aan alle leerlingen, ongeacht hun niveau. Met EDI worden de lessen op een duidelijke en stapsgewijze manier opgebouwd, waarbij de leerkracht actief betrokken is bij het overdragen van kennis en vaardigheden. Belangrijke elementen zoals het controleren van begrip en het bieden van verlengde instructie worden zorgvuldig geïntegreerd om ervoor te zorgen dat elke leerling de lesstof begrijpt en kan toepassen. We zorgen dat alle leerlingen de lesstof begrijpen voordat ze zelfstandig aan de slag gaan. Als uw kind extra ondersteuning nodig heeft, bieden we een verlengde instructie aan waarbij de leerkracht strategieën aanreikt en extra begeleiding biedt.
Rekenen