Praktische informatie

Op deze pagina vindt u praktische informatie over onze school, zoals lestijden, vakanties, de schoolgids.
Kinderen basisschool Armhoefse Akker

Lestijden

maandag:    08.30 - 12.00 uur      13.00 - 15.00 uur
dinsdag:       08.30 - 12.00 uur      13.00 - 15.00 uur
woensdag:   08.30 - 12.00 uur
donderdag:  08.30 - 12.00 uur      13.00 - 15.00 uur
vrijdag:         08.30 - 12.00 uur      13.00 - 15.00 uur 

's Ochtends openen de deuren om 08.20 uur en is er een inloop van 10 minuten. Om 08.30 uur starten de lessen.
's Middags openen de deuren weer om 12.50 uur voor een inloop van 10 minuten. Om 13.00 uur starten de lessen weer.

Overblijven

Onze school heeft geen continurooster. Er is wel mogelijkheid tot overblijven, tegen een kleine vergoeding. 

Vakanties en studiedagen

Bekijk hier de vakanties en studiedagen van het huidige schooljaar.

Documen­ten

Gymlessen & Sport na school

Alle kinderen van onze school, groep 1 t/m 8, krijgen twee keer per week 45 minuten les van een vakleerkracht.

Sport Na School
Tevens is er de mogelijkheid om deel te nemen aan Sport Na School, waarbij de kinderen na schooltijd extra sportlessen krijgen. Elke bouw komt gedurende het jaar twee periodes aan bod, waarbij elke periode 6 weken duurt. De lessen duren 75 minuten per keer. 

Schoolapp

We maken gebruik van een schoolapp. Deze app zetten wij in om te communiceren vanuit school naar ouders/verzorgers. 
De app staat vol met informatie, maar wordt ook gebruikt voor:

 • Nieuwsbrief
 • Ziek melden/verlof aanvragen
 • Inschrijven voor voortgangsgesprekken 
 • Klassenboek (hier plaatsen leerkrachten foto's van activiteiten in de klas binnen een besloten omgeving)
 • Agenda/Kalender

Verkeers­veiligheids­label

Het verkeer en de veiligheid rondom de school is voor iedereen even belangrijk. Om hiervoor gerichte verkeersactiviteiten te ondersteunen, is er een verkeerscommissie op onze school actief. 2 leerkrachten en 1 ouder hebben zich tot doel gesteld om het door ons behaalde BVL te behouden en activiteiten te organiseren die een groter verkeersbewustzijn creëren onder kinderen, ouders en leerkrachten. en daardoor de verkeersveiligheid vergroten.
Voor het realiseren van diverse projecten zijn we een samenwerking aangegaan met bs Pendula en obs Panta Rhei. 

Onze school is in het bezit van het Brabants Verkeersveiligheids Label (BVL). Dit Label is een kwaliteitskeurmerk. Het is een uiterlijke waardering voor de geleverde kwaliteitsverbetering op het gebied van de verkeersveiligheid op en rondom de school. Met het BVL willen wij op onze locaties laten zien dat we de verkeersveiligheid serieus nemen. Via de nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van onze plannen en andere ontwikkelingen op het gebied van verkeersveiligheid. Om de veiligheid rondom de school te kunnen waarborgen, zijn de volgende afspraken gemaakt:  

 • Probeer zoveel mogelijk op de fiets of te voet naar school te komen.  
 • Parkeer uw auto uitsluitend aan de schoolzijde. 
 • Op het schoolterrein wordt met de fiets aan de hand gelopen.  
 • De wijk Armhoefse Akkers is een 30 kilometer zone, houdt u daar rekening mee! Er fietsen en lopen veel kinderen die de straat over willen steken.  
 • Voor de overzichtelijkheid vragen wij u om ook in de van Heutszstraat op de stoep te staan met uw fiets in plaats van op de rijbaan. 

Plusklas

De Plusklas is voor leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong die specifieke onderwijsbehoeften hebben. In de Plusklas krijgen ze moeilijkere opdrachten en leren eigen doelen te stellen. Daarbij spelen de executieve functies en hun mindset een rol. Op deze manier krijgen ze een beter zich op hun eigen leerproces, waarbij het eindresultaat niet het belangrijkste is, maar de weg er naartoe.

Vertrouwens­personen

Indien er sprake is van ernstige klachten, een vorm van machtsmisbruik, seksuele intimidatie, discriminatie, agressie, geweld en / of pesten, kunt u op school een beroep doen op de interne contactpersoon, die naar uw verhaal zal luisteren. Bij ernstige klachten komt de school direct in actie. Dit betekent niet dat de actie altijd zichtbaar is voor anderen. Soms is het goed op een andere wijze te handelen dan openheid van zaken te geven.
We handelen in overleg met onze externe vertrouwenspersoon. 
Interne contactpersonen bs Armhoefse Akker:
Sanne van der Linde  [email protected] 
Paul Bombaij               [email protected]  

Landelijk centraal meldpunt vertrouwensinspecteurs
Als er onvrede bestaat over gedragingen en/of beslissingen door een persoon of groepering binnen de Stichting Xpect013, kan daarover een klacht worden ingediend. Wij gaan ervan uit dat u eerst een oplossing zoekt met de directbetrokkene(n), eventueel met de directeur van de school. Wanneer dit niet naar tevredenheid verloopt, is er de mogelijkheid om contact op te nemen met de bestuursadviseur Onderwijskwaliteit en Ontwikkeling ([email protected]) van Xpect013. Mocht dit ook geen oplossing bieden, dan kunt u zich wenden tot de volgende instantie:

Landelijke Klachten Commissie onderwijs (LKC)
Gebouw Woudstede
Zwarte Woud 2
3524 SJ Utrecht
T: 030-2809590
M: [email protected]
I: www.onderwijsgeschillen.nl

De volledige klachtenregeling is te lezen op de website van onze stichting: www.xpect013.nl.

Meldplicht seksueel geweld:
Bij klachten van ouders en leerlingen over de schoolsituatie, waarbij mogelijk sprake is van ontucht, aanranding of een ander zedendelict door een schoolmedewerker jegens een minderjarige leerling, is de school wettelijk verplicht het bevoegd gezag te informeren. Vervolgens is het bevoegd gezag verplicht aangifte te doen bij politie/justitie.

Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling:
Scholen zijn verplicht een meldcode te hanteren bij verdenking van huiselijk geweld en kindermishandeling, waaronder seksueel geweld. De verplichting geldt voor alle organisaties en beroepsuitoefenaars in de gezondheidszorg, onderwijs, kinderopvang en maatschappelijke ondersteuning. Binnen onze school volgen wij bij een vermoeden van huiselijk geweld en/of kindermishandeling een vast protocol. Dit protocol is omschreven in een meldcode en is bij de directie op te vragen.

Lestijden

maandag:    08.30 - 12.00 uur      13.00 - 15.00 uur
dinsdag:       08.30 - 12.00 uur      13.00 - 15.00 uur
woensdag:   08.30 - 12.00 uur
donderdag:  08.30 - 12.00 uur      13.00 - 15.00 uur
vrijdag:         08.30 - 12.00 uur      13.00 - 15.00 uur 

's Ochtends openen de deuren om 08.20 uur en is er een inloop van 10 minuten. Om 08.30 uur starten de lessen.
's Middags openen de deuren weer om 12.50 uur voor een inloop van 10 minuten. Om 13.00 uur starten de lessen weer.

Vakanties en studiedagen

Bekijk hier de vakanties en studiedagen van het huidige schooljaar.

Gymlessen & Sport na school

Alle kinderen van onze school, groep 1 t/m 8, krijgen twee keer per week 45 minuten les van een vakleerkracht.

Sport Na School
Tevens is er de mogelijkheid om deel te nemen aan Sport Na School, waarbij de kinderen na schooltijd extra sportlessen krijgen. Elke bouw komt gedurende het jaar twee periodes aan bod, waarbij elke periode 6 weken duurt. De lessen duren 75 minuten per keer. 

Schoolapp

We maken gebruik van een schoolapp. Deze app zetten wij in om te communiceren vanuit school naar ouders/verzorgers. 
De app staat vol met informatie, maar wordt ook gebruikt voor:

 • Nieuwsbrief
 • Ziek melden/verlof aanvragen
 • Inschrijven voor voortgangsgesprekken 
 • Klassenboek (hier plaatsen leerkrachten foto's van activiteiten in de klas binnen een besloten omgeving)
 • Agenda/Kalender

Verkeers­veiligheids­label

Het verkeer en de veiligheid rondom de school is voor iedereen even belangrijk. Om hiervoor gerichte verkeersactiviteiten te ondersteunen, is er een verkeerscommissie op onze school actief. 2 leerkrachten en 1 ouder hebben zich tot doel gesteld om het door ons behaalde BVL te behouden en activiteiten te organiseren die een groter verkeersbewustzijn creëren onder kinderen, ouders en leerkrachten. en daardoor de verkeersveiligheid vergroten.
Voor het realiseren van diverse projecten zijn we een samenwerking aangegaan met bs Pendula en obs Panta Rhei. 

Onze school is in het bezit van het Brabants Verkeersveiligheids Label (BVL). Dit Label is een kwaliteitskeurmerk. Het is een uiterlijke waardering voor de geleverde kwaliteitsverbetering op het gebied van de verkeersveiligheid op en rondom de school. Met het BVL willen wij op onze locaties laten zien dat we de verkeersveiligheid serieus nemen. Via de nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van onze plannen en andere ontwikkelingen op het gebied van verkeersveiligheid. Om de veiligheid rondom de school te kunnen waarborgen, zijn de volgende afspraken gemaakt:  

 • Probeer zoveel mogelijk op de fiets of te voet naar school te komen.  
 • Parkeer uw auto uitsluitend aan de schoolzijde. 
 • Op het schoolterrein wordt met de fiets aan de hand gelopen.  
 • De wijk Armhoefse Akkers is een 30 kilometer zone, houdt u daar rekening mee! Er fietsen en lopen veel kinderen die de straat over willen steken.  
 • Voor de overzichtelijkheid vragen wij u om ook in de van Heutszstraat op de stoep te staan met uw fiets in plaats van op de rijbaan. 

Overblijven

Onze school heeft geen continurooster. Er is wel mogelijkheid tot overblijven, tegen een kleine vergoeding. 

Documen­ten

Plusklas

De Plusklas is voor leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong die specifieke onderwijsbehoeften hebben. In de Plusklas krijgen ze moeilijkere opdrachten en leren eigen doelen te stellen. Daarbij spelen de executieve functies en hun mindset een rol. Op deze manier krijgen ze een beter zich op hun eigen leerproces, waarbij het eindresultaat niet het belangrijkste is, maar de weg er naartoe.

Vertrouwens­personen

Indien er sprake is van ernstige klachten, een vorm van machtsmisbruik, seksuele intimidatie, discriminatie, agressie, geweld en / of pesten, kunt u op school een beroep doen op de interne contactpersoon, die naar uw verhaal zal luisteren. Bij ernstige klachten komt de school direct in actie. Dit betekent niet dat de actie altijd zichtbaar is voor anderen. Soms is het goed op een andere wijze te handelen dan openheid van zaken te geven.
We handelen in overleg met onze externe vertrouwenspersoon. 
Interne contactpersonen bs Armhoefse Akker:
Sanne van der Linde  [email protected] 
Paul Bombaij               [email protected]  

Landelijk centraal meldpunt vertrouwensinspecteurs
Als er onvrede bestaat over gedragingen en/of beslissingen door een persoon of groepering binnen de Stichting Xpect013, kan daarover een klacht worden ingediend. Wij gaan ervan uit dat u eerst een oplossing zoekt met de directbetrokkene(n), eventueel met de directeur van de school. Wanneer dit niet naar tevredenheid verloopt, is er de mogelijkheid om contact op te nemen met de bestuursadviseur Onderwijskwaliteit en Ontwikkeling ([email protected]) van Xpect013. Mocht dit ook geen oplossing bieden, dan kunt u zich wenden tot de volgende instantie:

Landelijke Klachten Commissie onderwijs (LKC)
Gebouw Woudstede
Zwarte Woud 2
3524 SJ Utrecht
T: 030-2809590
M: [email protected]
I: www.onderwijsgeschillen.nl

De volledige klachtenregeling is te lezen op de website van onze stichting: www.xpect013.nl.

Meldplicht seksueel geweld:
Bij klachten van ouders en leerlingen over de schoolsituatie, waarbij mogelijk sprake is van ontucht, aanranding of een ander zedendelict door een schoolmedewerker jegens een minderjarige leerling, is de school wettelijk verplicht het bevoegd gezag te informeren. Vervolgens is het bevoegd gezag verplicht aangifte te doen bij politie/justitie.

Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling:
Scholen zijn verplicht een meldcode te hanteren bij verdenking van huiselijk geweld en kindermishandeling, waaronder seksueel geweld. De verplichting geldt voor alle organisaties en beroepsuitoefenaars in de gezondheidszorg, onderwijs, kinderopvang en maatschappelijke ondersteuning. Binnen onze school volgen wij bij een vermoeden van huiselijk geweld en/of kindermishandeling een vast protocol. Dit protocol is omschreven in een meldcode en is bij de directie op te vragen.