Pedagogisch klimaat

Schoolwide Positive Behavior Support

Een positief pedagogisch klimaat is een voorwaarde om je als leerling, teamlid of ouder veilig en fijn te voelen op school. Wij hechten dus grote waarde aan de sociale veiligheid op onze school. Wij geven ons pedagogisch klimaat vorm vanuit de principes van Schoolwide Positive Behavior Support (SWPBS). Hierin gaan wij ervan uit dat positief gedrag aangeleerd dient te worden en dat het werkt om positief gedrag te belonen. In de school en op onze website is zichtbaar hoe wij dit doen.
(sw)pbs

Iedere ruimte in en rond onze school is benoemd en hierin formuleren wij gedragsverwachtingen vanuit onze kernwaarden Plezier, Respect, Verantwoordelijkheid en Veiligheid. Hiervan maken wij posters en filmpjes. Deze worden in de kastelen besproken, nagespeeld, geoefend en er worden gesprekken gevoerd over welk gedrag we van elkaar mogen verwachten. Wanneer leerlingen positief gedrag laten zien, wordt dit gewaardeerd met een steentje, die bewaard wordt in een grote buis in de gang bij het kasteel. Heeft het kasteel zijn buis vol? Dan volgt een beloning voor het hele kasteel, omdat zij als groep hebben laten zien waarde te hechten en invulling te geven aan positief gedrag.

Helaas komt het ook voor dat er negatief gedrag vertoond wordt. Wanneer er negatief gedrag vertoond wordt, gaat onze reactieprocedure in werking. Hierin zit de mogelijkheid voor het kind om het negatieve gedrag zelf om te zetten naar positief gedrag. Lukt dit niet, dan gaat het protocol (on)gewenst gedrag in werking, waarbinnen in afgesproken stappen gehandeld wordt. Hierbij worden betreffende ouders of verzorgers altijd op de hoogte gesteld.

Anti-pestprotocol 


Ook kan het soms voorkomen dat kinderen zich gepest voelen. Het gesprek hierover aangaan is van groot belang. Op school hebben wij een antipestprotocol en een sociaal veiligheidsplan. Wanneer er sprake is van pestgevoelens of gevoelens van onveiligheid, gaan deze stappenplannen in werking. 

De reactieprocedure 
Protocol ongewenst gedrag