logo Hasseltse Poorten

Onze missie en visie

Samen de wereld ontdekken

Basisschool Hasseltse Poorten is een fijne school in Tilburg Oud Noord met een kleine 200 leerlingen, waar een positief pedagogisch klimaat centraal staat. Het onderwijs wordt vormgegeven vanuit de visie 'Samen de wereld ontdekken', waarin unitonderwijs, thematisch onderwijs en zelfverantwoordelijk leren pijlers zijn voor ons onderwijs.


Een positief pedagogisch leef- en leerklimaat

Een positief pedagogisch klimaat is een voorwaarde om je als kind, ouder of collega veilig en fijn te voelen op school. Daarom hechten wij grote waarde aan de sociale veiligheid op onze school. De kernwaarden die centraal staan zijn plezier, respect, verantwoordelijkheid en veiligheid. Kinderen, ouders en teamleden werken samen actief aan het positieve pedagogisch klimaat vanuit de principes van SchoolWide Positive Behavior Support (SWPBS). Samen dragen we de verantwoordelijkheid van het op positieve manier met elkaar omgaan.

Samen...

Wij geloven dat kinderen baat hebben bij onderwijs dat gegeven wordt vanuit hoge verwachtingen. Dit vormt de basis van ons unitonderwijs. In de ochtend zitten de leerlingen in hun leerjaar en worden de basisvakken zoals rekenen, spelling en lezen aangeboden op het niveau dat bij hen past. Kijkend vanuit onderwijsbehoefte en niet vanuit leeftijd, is het mogelijk dat ook andere leerlingen aansluiten. In ons unitsysteem kunnen we gemakkelijk extra ondersteuning bieden daar waar nodig. Ook bij extra uitdaging wordt uw kind niet uit de veilige omgeving gehaald. In de middag is iedere unit verdeeld in ‘kastelen’, waar groepen leerlingen heterogeen bij elkaar zitten en van en met elkaar leren. We werken dan thematisch wat we ‘Adventures’ noemen.
Team Hasseltse Poorten

Unit 1 bestaat uit leerjaar 1 en 2, unit 2 bestaat uit leerjaar 3 en 4, unit 3 uit leerjaar 5 en 6 en in unit 4 uit leerjaar 7 en 8. Ieder schooljaar worden de nieuwe kastelen zorgvuldig samengesteld om voor alle leerlingen een zo optimaal mogelijke leeromgeving te creëren. Hiervoor houden de collega’s verschillende aspecten in beeld. Wanneer ouders hierin bijzondere wensen of voorkeuren hebben, vragen wij hen deze tijdig bekend te maken bij de huidige leerkracht en proberen we er rekening mee te houden.

... de wereld...

In de middag werken de leerlingen aan hun brede ontwikkeling doordat vakken zoals wereldoriëntatie, kunstzinnige oriëntatie, digitale geletterdheid en Engels worden aangeboden in een school- of unitadventure. Dit is een betekenisvol thema waarin al het geleerde van de ochtend, wordt toegepast in de middag. Wij bieden tijdens deze thema’s vanaf leerjaar 1 tot en met leerjaar 8 vakoverstijgend Engels aan. Bij een opening en/of afsluiting van een adventure zullen we ouders altijd betrekken. We willen immers echt samen de wereld ontdekken!
1e adventure Hasseltse Poorten

...ontdekken

Wij bereiden onze leerlingen voor op een wereld waarvan wij nog niet weten hoe deze eruit zal gaan zien. Vanuit de acht succeseigenschappen (concentreren, proberen, nieuwsgierig zijn, doorzetten, samenwerken, plezier hebben, fantasie gebruiken en blijven verbeteren) leren wij leerlingen van jongs af aan hun eigen voorwaarden voor leren zo optimaal mogelijk te maken, zodat zij passend bij hun eigen mogelijkheden de wereld kunnen ontdekken.
Succeseigenschappen op Hasseltse Poorten